Wedstrijdreglement

De wedstrijd-serie is onderworpen aan de 'de regels voor wedstrijdzeilen' van de ISAF, aan de bepalingen, statuten en reglementen van het KNWV en de wedstrijdbepalingen zoals die zijn opgesteld door de zeilwedstrijdcommissie van TAILWIND.

De inschrijving staat open voor alle kajuitsjachten waarbij de bemanning moet bestaan uit zoveel mogelijk vliegend personeel.
Om de verschillende schepen tegen elkaar te laten varen gebruiken wij het SW systeem. Het 
SW-systeem is een eenvoudig systeem, bedoeld voor onderlinge wedstrijden op verenigingsniveau. Het gegeven SW-cijfer is een basiscijfer en mag door de wedstrijdcommissie gewijzigd worden. Het KNWV schrijft het gebruik van de voorgestelde cijfers niet dwingend voor. Aan het SW-systeem zijn geen veiligheidseisen verbonden zoals voor de ORC Club en IMS wedstrijden.
Formule luidt: Berekende tijd = zeiltijd x 100 / SW

Mededelingen aan deelnemers
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële 
mededelingenbord, dat geplaatst is op het startschip


Seinen
Klassenvlaggen (afhankelijk van het aantal deelnemers hebben we meerdere klassen)

Klasse 1, Klasse 2, Klasse3


Merktekens
De merktekens van de baan zijn bestaande tonnen in het IJsselmeer


Te vroeg starten
Er is geen individuele terugroep wel krijgt men een 5% penalty op de gezeilde tijd.
In het geval van een algehele terugroep ( meerdere geluidsseinen en 1e vervangingswimpel...)
Zal de herstart na de laatste start gelijk ingaan dwz het laatste gegeven startsein in nu het waarschuwingssein ( 5 min sein).

Uitstel
In geval van uitstel hangt de uitstel wimpel op het startschip, 1min na het strijken is het Waarschuwingssein (5 min sein) 

Afkorting
De baan kan bij elk merkteken worden afgekort. De finishlijn is dan tussen het merkteken en het startschip met de "Tailwindvlag" en de betreffende klassenvlag  in top. 


Protesten
Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar zijn bij het
Informatiecentrum en daar ingeleverd worden binnen 1 uur na de finish van de
laatste boot in zijn klasse in de laatste wedstrijd van die dag.

Aansprakelijkheid en Verzekering
De deelnemers aan de wedstrijden en doen zulks geheel voor hun eigen rekening en risico. Het wedstrijdcomite is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen letsel aan de opvarenden en schade aan schip en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijd en /of rally zou kunnen ontstaan. 

Notes
Normale zeilregels zijn van kracht; zeil bakboord gaat voor op zeil aan stuurboord, lij gaat voor loef ed. 
De aanwijzingen van de wedstrijdleiding dienen ten allen tijde opgevolgd te worden. 
Men krijgt voorrang, men neemt het nooit.
Ten aller tijde dient men een aanvaring te voorkomen, ook al had men voorrang. 
Er is geen beroep mogelijk op beslissingen van de wedstrijdleiding. 
Safety first! 
In geval de reglementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding. 

IMG_0977

thumbnail_IMG_1731